Close

Ansök

2024 års ansökningsperioder

Stiftelsen har fyra ansökningsperioder per år, besked meddelas inom en månad från sista ansökningsdatum. 

Omgång 1

Sista ansökningsdatum är den 5 februari

Omgång 2

Sista ansökningsdatum är den 8 april

omgång 3

Sista ansökningsdatum är den 2 september

omgång 4

Sista ansökningsdatum är den 4 november

Studier och utbildning

Du som är ung och ännu inte fyllt 22 år kan söka bidrag för kurser, studier och utbildningar som inte ryms i den vanliga skolgången.

Studierna kan vara både i och utanför Sverige. Det kan vara allt från en kortare kurs till studier som sträcker sig över ett helt läsår.
I din ansökan ska du beskriva dina mål, varför studierna är viktiga för dig och hur du vill använda budget.

 

Ansökningar tas endast emot via stiftelsens digitala ansökningssystem.

 • Ett personligt brev med en beskrivning av dina studiemål. Det ska stydligt framgå vilka studier och vilken period ansökan avser.
 • Anknytningen till Göteborg under uppväxtåren ska tydligt framgå i det personliga brevet.
 • Kopia på aktuellt antagningsbesked/registreringsintyg avseende perioden/terminen du söker för
 • Vid utbytesstudier ska registreringsintyg lämnas för båda skolorna du är antagen till
 • Kopia på senaste beslutet från CSN. Det ska framgå om studiemedel från CSN är möjligt eller ej för dina studier
 • Skriv det personliga brevet fritt och var noga med att få med alla efterfrågade uppgifter
 • Bifoga efterfrågade underlag. Ofullständiga ansökningar behandlas ej
 • Ofullständiga ansökningar behandlas ej
 • Går du en utbildning som ger dig rätt till studiemedel från CSN, skriv det och styrk det genom att bifoga en kopia på senaste beslutet från CSN som PDF
 • Går du en utbildning som inte ger dig rätt till studiemedel från CSN ska detta styrkas
 • Om du är berättigad till lån från CSN men har valt att bara ta bidragsdelen och inte lånedelen, så kan du tyvärr inte beviljas medel från Willinska stiftelsen.
 • Skriver du ingenting om dina möjligheter till studiemedel från CSN kommer din ansökan inte att behandlas
Ideella verksamheter

Icke vinstdrivande föreningar, organisationer, skolor/institutioner, skolklasser och projekt kan alla söka stöd för verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar i Göteborg.

Bidrag lämnas endast till verksamheter för barn och ungdomar i åldern 0-21 år.

På grund av skattetekniska skäl kan stiftelsen inte längre ge bidrag till förskoleverksamhet.

Ansökningar tas endast emot via stiftelsens digitala ansökningssystem.

 • Beskrivning av verksamheten och dess omfattning
 • Vad sökta medel ska användas till.
 • Antal barn och/eller ungdomar som ansökan avser. Ange även barnens ålder
 • Verksamhetsberättelse och årsredovisning
 • Projektbudget
 • Det är viktigt att barnens anknytning till Göteborg framgår tydligt
 • Bidrag kan inte lämnas till vinstdrivande organisationer
 • Bidrag lämnas inte till kostnader för underhåll och renovering
 • Bidrag kan på grund av skattetekniska skäl inte lämnas till förskolors verksamhet
 • Ofullständiga ansökningar behandlas ej
Omvårdnad och uppfostran

Familjer som är ekonomiskt behövande kan söka bidrag för sina barn (under 18 år) för att främja vård och uppfostran. 

Beskriv hur ditt/dina barn kommer att ha nytta av bidraget och hur det stimulerar barnets utveckling. Bidrag kan till exempel sökas för aktiviteter så som simskola, danskurs, musikskola, sommarläger mm.

Ansökningar tas endast emot via stiftelsens digitala ansökningssystem. För sökanden som inte har tillgång till dator går det i undantagsfall att ta kontakt med stiftelsen för vidare information, se under fliken ”Kontakt”.

Sökande kan endast beviljas bidrag en gång per kalenderår.

Följande uppgifter är obligatoriska för att ansökan skall behandlas

 • Namn och personnummer för föräldern/föräldrarna
 • Namn och personnummer för det/de barn som ansökan avser
 • Adress och kontaktuppgifter, mailadress och telefonnummer
 • Bank och kontonummer
 • Ett personligt brev med beskrivning av hur ditt/dina barn kommer att ha nytta av bidraget och hur det stimulerar barnets utveckling.
 • En beskrivning av familjens situation
 • Anknytning till Göteborg
 • Redogörelse för familjens ekonomi, utgifter och inkomster.
 • Om familjen uppbär försörjningsstöd önskas ett intyg eller en kopia på normberäkningen som PDF
 • Skriv din ansökan (personliga brevet) fritt och var noga med att få med alla efterfrågade uppgifter
 • Styrelsen lägger stor vikt vid det personliga brevet och beskrivningen av vad ansökan avser
 • Det är viktigt att barnets anknytning till Göteborg framgår tydligt
 • Bifoga gärna kopia på fakturan om ansökan gäller en kursavgift eller liknande
 • En ofullständig ansökan behandlas ej

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan, accepterar du hur vi använder cookies.